zobacz również

Dzieci na łące z kolorową tkaniną nad głowami. Po co dzieciom socjoterapia
Grupa dzieci leżących na trawie Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży
Osoba z notatkami Materiały z konferencji
Informacje o prelegentach Informacje o prelegentach
Infografika Asertywność – cz. 3
POWRÓT

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Funkcjonowanie placówek wsparcia dziennego określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149 poz. 887). Zgodnie z jej zapisami, każdą tego typu placówkę prowadzi gmina, podmiot, któremu gmina zleciła realizację tego zadania na podstawie art. 190 lub podmiot, który uzyskał zezwolenie wójta. Powiat może prowadzić lub zlecić, na podstawie art.190, prowadzenie placówki wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym. Placówka wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym może być prowadzona także przez podmiot, który uzyskał zezwolenie starosty.

Mężczyzna wskazuje symbole prawne

Placówki wsparcia dziennego współpracują z rodzicami lub opiekunami dzieci, a także z placówkami oświatowymi i podmiotami leczniczymi.

Formy placówek:
1)   opiekuńcze – jak na przykład koła zainteresowań, świetlice, kluby, ogniska wychowawcze
2)   specjalistyczne
3)   prace podwórkowe realizowane przez wychowawców.

Placówki wsparcia dziennego prowadzone w formie opiekuńczej zapewniają dzieciom:
1)   opiekę i wychowanie
2)   pomoc w nauce
3)   organizację czasu wolnego, zabawę, zajęcia sportowe i rozwój zainteresowań.

Placówki prowadzone w formie specjalistycznej polegają m. in. na:
1)   organizowaniu zajęć socjoterapeutycznych, terapeutycznych, korekcyjnych, kompensacyjnych oraz logopedycznych
2)   realizacji indywidualnych programów korekcyjnych, programów psychokorekcyjnych lub psychoprofilaktycznych, terapii pedagogicznej, terapii psychologicznej i socjoterapii.

Placówki działające w formie prac podwórkowych realizują działania animacyjne i socjoterapeutyczne w najbliższym otoczeniu dzieci.

Placówki wsparcia dziennego mogą również funkcjonować w różnych formach połączonych.

Podstawowe zadania placówek wynikające z ustawy:
–    analiza sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie
–    wzmacnianie roli i funkcji rodziny
–    rozwijanie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny
–    podniesienie świadomości w zakresie planowanie oraz funkcjonowania rodziny
–    pomoc i wsparcie w integracji rodziny
–    przeciwdziałanie marginalizacji oraz degradacji społecznej rodziny
–    dążenie do reintegracji rodziny.

Tekst jednolity ustawy

Autor: Paweł Łęczuk
Skip to content