Pytania do eksperta

Funkcjonowanie placówek określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149 poz. 887).
Zgodnie z ww. ustawą, każdą tego rodzaju placówkę prowadzi gmina, podmiot, któremu gmina zleciła realizację tego zadania lub podmiot, który uzyskał zezwolenie wójta.

Placówki wsparcia dziennego w całej Polsce finansowane są (w całości lub w znacznej  części) ze środków publicznych zarządzanych przez samorządy lokalne. Środki
na finansowanie placówek wsparcia dziennego pochodzą z tzw. funduszu korkowego,
czyli wyodrębnionych w budżecie gminnym (lub dzielnicowym) środków, pozyskiwanych
od przedsiębiorców sprzedających alkohol (koncesji). W programie profilaktyki alkoholowej
opracowanym przez  daną gminę określa się procentowy podział środków na jego poszczególne cele.

Organizacje pozarządowe mają również możliwość aplikowania o środki poprzez Lokalne Systemy Wsparcia, dotacje miejskie, samorządowe i wojewódzkie, darowizny oraz wpływy przekazywane organizacjom z 1,5% podatku.

 

W pracy z dzieckiem wychowawcy placówek współpracują z rodzicami, opiekunami, instytucjami oświatowymi i podmiotami specjalistycznymi. Placówki realizują obowiązek posiadania Standardów Ochrony dzieci przed krzywdzeniem. W procesie opieki nad dziećmi oraz przy wykonywaniu innych czynności wychowawczych, placówki mogą korzystać z pomocy wolontariuszy. Pod opieką jednego wychowawcy, w jednym czasie może przebywać maksymalnie 15 dzieci. Rekomendujemy, z uwagi na jakość pracy, jednego wychowawcę na 10 dzieci pracy bezpośredniej. Taki system sprawdza się również w sezonach infekcyjnych, kiedy kadra musi rotować w pracy pomiędzy grupami.

Zadaj pytanie

    Skip to content