FAQ

To jednostki organizacyjne działające w różnych formach, które służą wspieraniu rodziny. Niosą pomoc w opiece oraz wychowaniu dzieci z rodzin przeżywających trudności
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Nowoczesne określenie placówki wsparcia dziennego zaczerpnięte z języka angielskiego. SPOT oznacza miejsce, miejscówkę, punkt. Aktualnie rekomenduje się odejście
od tradycyjnych określeń takich jak placówki wsparcia dziennego, które kojarzą się
instytucjonalnie.

Wszyscy w przedziale wieku 6-18 lat, w szczególności rodziny przeżywające
trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Doświadczenie wielu placówek i wychowawców pokazuje, że realne problemy dziecka lub rodziny bardzo często ujawniają się w dłuższym okresie pracy wychowawczej. Oferowanie pomocy rodzinom tylko z największymi problemami mogłoby odebrać szansę na wzajemne pozytywne oddziaływanie na siebie wychowanków dzięki ich różnorodności i możliwości pojawienia się pozytywnych liderów.

W większości przypadków placówki są dostępne w dni robocze od poniedziałku do soboty
i oferują elastyczne godziny (od 10 do 19)  do aktywnego, twórczego i bezpiecznego spędzania czasu dzieciom po zakończeniu zajęć szkolnych oraz w czasie wakacji i ferii zimowych. W przestrzeni placówek w innych godzinach mogą odbywać się różnorodne zajęcia partycypacyjne dla rodzin (np. kluby mam, koła wiązania chust, warsztaty
dla mam itp.).

Rodzina nie ponosi żadnych kosztów za pobyt dzieci w placówkach. Ich uczestnictwo
w organizowanych zajęciach jest nieodpłatne, co nie oznaczą, że placówki działają bezpłatnie. Za ich finansowanie odpowiada organu prowadzący, w tym wypadku gmina realizująca zadanie własne.

Nie ma takiego obowiązku. Uczestnictwo dzieci w zajęciach jest dobrowolne (chyba,
że dziecko zostanie skierowane do placówki przez Sąd). Natomiast stosujemy otwartą zasadę obecności, umawiamy się na pobyt w placówce minimum 3 razy w tygodniu,
by utrzymać proces grupowy, w tym na obowiązkowe zebrania społeczności.

Rodzaj zajęć w placówkach zależy od tego w jakiej formie działają – opiekuńczej, specjalistycznej, czy podwórkowej. Placówki prowadzone w formie opiekuńczej zapewniają dzieciom opiekę i wychowanie, pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, zabawę, zajęcia sportowe i rozwój zainteresowań. Placówki prowadzone w formie specjalistycznej polegają m. in. na organizowaniu zajęć socjoterapeutycznych, terapeutycznych, korekcyjnych, kompensacyjnych oraz logopedycznych, realizacji indywidualnych programów korekcyjnych, programów psychokorekcyjnych lub psychoprofilaktycznych, terapii pedagogicznej, terapii psychologicznej i socjoterapii. Placówki prowadzone w formie prac podwórkowych realizują działania animacyjne i socjoterapeutyczne w najbliższym otoczeniu dzieci.

Bazy placówek wsparcia dziennego znajdują się na stronach internetowych gmin. Nasz portal służy między innymi dudowaniu i aktualizowaniu ogólnopolskiej bazy placówek.

Między innymi nasz portal służy propagowaniu wiedzy na temat placówek. Informacji można też szukać w lokalnych urzędach, organizacjach pozarządowych, czy instytucjach wychowawczych.

Szczegóły każdorazowo określają regulaminy wewnętrzne. Zazwyczaj z placówek korzystają dzieci i młodzież od 6-18 lat, ich rodzice oraz opiekunowie. Niektóre placówki, realizując własne specjalistyczne programy, włączają w funkcjonowanie również dzieci młodsze a nawet aktywizują seniorów. Sama oferta placówek wsparcia dziennego jest skierowana do wyżej wymienionej grupy wiekowej, jednak docelowo rekomendowane jest również prowadzenie działań projektowych w oparciu o programy profilaktyczne, które przy tego typach miejscu funkcjonują np. kluby malucha, seniora, kluby absolwenta, SPOT-y Młodzieżowe.

Zadaj pytanie

    Skip to content