zobacz również

Grupa dzieci leżących na trawie Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży
Osoba z notatkami Materiały z konferencji
Informacje o prelegentach Informacje o prelegentach
Infografika Asertywność – cz. 3
Grupa dzieci Komunikacja – cz. 3
POWRÓT

Rekrutacja wychowanków

Wsparcie placówek adresowane jest do dzieci i rodzin przeżywających trudności. Sytuację dzieci oraz rodzin monitoruje się korzystając z listy wielokrotnego wyboru. Każda placówka we własnym zakresie określa czy posiada zasoby, aby odpowiedzieć na potrzeby danego uczestnika i prowadzić z nim pracę (tym samym, aby przyjąć go do placówki).

Grupa dzieci z wychowawcą

Wychowankowie przyjmowani są do placówek wsparcia dziennego na czas jednego roku szkolnego – z możliwością przedłużenia na kolejne okresy. Warte zaznaczyć, że jest to rekomendacja dotycząca uregulowania pobytu dziecka w placówce od strony formalnej. Merytorycznie zalecane jest, aby placówki wsparcia dziennego prowadziły wieloletnią pracę z wychowankami. Tylko taka praca ma szansę przynieść realne efekty i zmiany w obrębie zakładanych celów.

Rekrutacja do placówek wsparcia dziennego jest inicjowana i prowadzona  przez kadrę placówki. Konieczna jest jednak ścisła współpraca z systemami wsparcia w tym zakresie (a przede wszystkim szkołami oraz ośrodkami pomocy społecznej). Fakt przyjęcia do dziecka do placówk i zostaje zgłoszony w szkole, do której uczęszcza dziecko oraz w innych instytucjach współpracujących z rodziną. Proponujemy przyjąć zasadę, że wyrażenie zgody na przekazywanie tych informacji jest warunkiem przyjęcia dziecka do placówki wsparcia dziennego.

Schemat rekrutacji

Schemat

Kryteria przyjęcia dziecka do placówki

Każda placówka we własnym zakresie określa czy posiada zasoby aby odpowiedzieć na potrzeby danego uczestnika i prowadzić z nim pracę (tym samym aby przyjąć go placówki wsparcia). Lista obejmuje szeroką gamę problemów, z jakimi spotyka się kadra placówek. Poniżej przykładowe kryteria, którymi kieruje się kadra przy rekrutacji.

Sytuacja dziecka
• Niedostosowanie społeczne uczestnika
• Zagrożenie niedostosowaniem społecznym
• Trudności w kontaktach z rówieśnikami
• Całościowe zaburzenia rozwoju
• Długotrwałe trudności w nauce i niepowodzenia edukacyjne
• Zagrożenie demoralizacją
• Demoralizacja
• Deficyty poznawcze i rozwojowe
• Zaburzenia komunikacj i językowej
• Zaburzenia ruchowo-sensoryczne
• Zaburzenia emocjonalno-społeczne
• Zaniedbania środo wiskowe
• Trudności adaptacyjne
• Trudności adaptacyjne wynikające z różnic kulturowych
• Ucieczki z domu
• Wagarowanie
• Bycie świadkiem przemocy
• Bycie ofiarą przemocy
• Bycie sprawcą przemocy
• Uzależnienie
• Konflikty z prawem
• Problemy zdrowotne
• Zagrożenie uzależnieniem
• Niepełnosprawność ruchowa
• Niepełnosprawność intelektualna
• Sytuacje kryzysowe lub traumatyczne osobiste lub w środowisku rodzinnym.

Sytuacja rodziny
• Trudności materialno-bytowe rodziny
• Przejściowe lub długotrwałe trudności w sprawowaniu opieki przez rodziców/opiekunów
• Rodzina wielodzietna
• Rodzina niepełna
• Rodzina patchworkowa
• Rodzice z doświadczeniem migracji
• Problem alkoholowy w rodzinie
• Problem uzależnień w rodzinie (inny niż uzależnienie od alkoholu)
• Długotrwałe bezrobocie rodziców
• Choroba psychiczna rodzica/opiekuna
• Choroba przewlekła rodzica/opiekuna
• Niewydolność wychowawcza rodzica/ rodziców / opiekunów
• Niepełnosprawność rodzica
• Ograniczenie wolności członka / członków rodziny
• Sytuacje kryzysowe w środowisku rodzinnym.

Należy pamiętać, że nie są to jedyne kryteria rekrutacji wychowanków. Doświadczenie wielu placówek i wychowawców pokazuje, iż realne problemy dziecka lub rodziny bardzo często ujawniają się dopiero w dłuższym okresie pracy wychowawczej. Zatem oferowanie pomocy rodzinom tylko z największymi problemami mogłoby odebrać szansę na wzajemne pozytywne oddziaływanie na siebie wychowanków, dzięki ich różnorodności i możliwości pojawienia się pozytywnych liderów.

 

Żródła rekrutacji

• Dziecko uczęszczało do placówki w ubiegłym roku
• Dziecko uczestniczyło w innych działa niach naszej placówki
• Zachęcone przez rówieśników/rodzeństwo
• Środowisko lokalne, sąsiedzi
• Z głoszenie się rodzica
• Działania streetworkingowe
• Działania rekrutacyjne organizacji/instytucji (np. warsztaty w szkołach, spotkania informacyjne, pikniki promujące)
• Skierowanie z OPS
• Skierowanie ze szkoły
• Skierowanie przez kuratora
• Skierowanie z WCPR
• Inne.

 

Żródło: Rekomendacje Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” do standardów organizacji i pracy placówek wsparcia dziennego w m.st. Warszawa

Autor: Paweł Łęczuk
Skip to content