zobacz również

Grupa dzieci leżących na trawie Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży
Osoba z notatkami Materiały z konferencji
Informacje o prelegentach Informacje o prelegentach
Infografika Asertywność – cz. 3
Grupa dzieci Komunikacja – cz. 3
POWRÓT

Otoczenie placówek

Otoczenie placówek wsparcia dziennego – lokalne systemy wsparcia, szkoły.

Efektywna placówka wsparcia dziennego to taka, która jest mocno zakotwiczona w lokalnym systemie wsparcia oraz współpracująca z innymi podmiotami. Ważne, by pracownicy placówek czuli się liderami inicjowania tej współpracy oraz wymiany informacji. Jednak żeby system działał sprawnie i efektywnie, aktywni oraz otwarci na współpracę powinni być wszyscy uczestnicy lokalnego systemu wsparcia.

Serce w dłoniach

Współpraca z instytucjami, które mogą pomóc rodzinie w rozwiązaniu jej problemów.

Głównie w zakresie interwencji wobec osób uzależnionych i współuzależnionych (np. komisja rozwiązywania problemów alkoholowych, szkoła, ośrodek pomocy społecznej, sąd rodzinny, powiatowe centrum pomocy rodzinie, asystent rodziny itp.). Niezwykle istotna jest współpraca z wychowawcami klas, pedagogami szkolnymi i nauczycielami uczącymi dzieci, zwłaszcza tych przedmiotów, które sprawiają im trudności. Aby zwiększyć efektywność pomocy, konieczna jest wymiana informacji na temat sytuacji szkolnej dziecka, jego obecności w szkole, relacji z rówieśnikami, postępów w nauce itp. – jeśli rodzic wyraża na to zgodę.

Szkoły

Szkoły podstawowe usytuowane w rejonie, który swoim wsparciem obejmuje placówka wsparcia dziennego, są dla niej podstawowym partnerem. Pracownicy szkół oraz kadra placówek wsparcia dziennego powinni być w stałym kontakcie, tak aby efektywnie wymieniać się informacjami dotyczącymi dziecka i rodziny, ustalać strategię współpracy. Należy podkreślić, iż placówka wsparcia dziennego nie jest jednak odpowiedzialna za nadrabianie wszystkich braków szkolnych swoich podopiecznych. Wychowawcy pracują nad sytuacją szkolną oraz deficytami edukacyjnymi w zakresie takim, aby zmniejszyć zagrożenie wykluczeniem oraz zwiększyć szanse życiowe swoich podopiecznych.

Informacje płynące od pracowników placówek wskazują na brak aktywnej współpracy po stronie wielu szkół. Rekomendujemy nawiązanie współpracy Biura Edukacji z Biurem Pomocy i Projektów Społecznych w celu szybkiego reagowania i kierowania dzieci i rodzin z trudnościami pod opiekę placówek wsparcia dziennego.

Proponowany pierwszy krok w zakresie współpracy to zobowiązanie dyrektorów szkół do sprawozdawania przez szkoły do Biura Edukacji (i przekazywanie informacji w tym zakresie do BPiPS):
– liczby dzieci skierowanych w danym roku szkolnym pod opiekę placówek wsparcia
– liczby dzieci skierowanych w danej szkole do pieczy zastępczej (które nie zostały wcześniej skierowane pod opiekę placówek wsparcia).

Rozmowy na temat sytuacji dzieci z rodzin problemowych

Rekomendujemy wprowadzenia praktyki wstępnej klasyfikacji do SPOT-ów, przeprowadzanej przez wychowawców klas w porozumieniu z zespołem nauczycieli świetlicy szkolnej, a następnie przekazanie jej do wiadomości rodziców dziecka z adnotacją by zapoznać się z informacjami o SPOT-ach w przerwie wakacyjnej oraz do wiadomości BPiPS. Rekomendujemy jako zespół delegowany do współpracy z pracownikami placówek wsparcia dziennego po stronie szkoły: pedagog, psycholog, pracownicy świetlicy szkolnej, wychowawcy klas.
Praktyka ta pozwoli na odciążenie zapełnionych świetlic szkolnych, a przede wszystkim na pełniejszy proces pomocy rodzinie i dzieciom znajdujących się w sytuacji problemowej.

Współpraca w systemie placówek wsparcia dziennego

• Obowiązek współpracy z partnerami (szkoły, OPSy, rodzice i inni)
• Organizowanie na poziomie dzielnic spotkań z zakresu współpracy z placówkami. Spotkania takie odbywają się w niektórych dzielnicach, i tam gdzie są organizowane dobrze spełniają swoją funkcję. Rekomendujemy, aby zobligować dzielnice do prowadzenia podobnych spotkań
• Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” proponuje organizację cyklicznych (2-3 razy do roku) spotkań koordynatorów placówek wsparcia dziennego. Spotkania obejmowałyby: wymianę doświadczeń pomiędzy dzielnicami, dyskusję nad zmieniającymi się potrzebami rodzin i dzieci, uspójnienie pracy, doszkalanie, wizyty studyjne itp.

 

Żródło: Rekomendacje Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” do standardów organizacji i pracy placówek wsparcia dziennego w m.st. Warszawa

Autor: Paweł Łęczuk
Skip to content